PRAWDOPODOBNIE NAJBARDZIEJ SPORTOWE MIEJSCE W JELENIEJ GÓRZE

PRAWDOPODOBNIE NAJBARDZIEJ SPORTOWE MIEJSCE W JELENIEJ GÓRZE

Kurs Demonstratora SITN PZN

Kurs Demonstratora SITN PZN


Szkoła Narciarska SUPERNARTY.pl posiada licencję A+B Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, która uprawnia do organizacji kursów kadrowych na stopnie Demonstratora Szkolnego PZN oraz Pomocnika Instruktora PZN.

TERMIN 1 - termin w przygotowaniu
TERMIN 2 - termin w przygotowaniu


Demonstrator - informacje za www.sitn.pl

Zadania

Kurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Celem kursu jest doskonalenie techniki jazdy, w tym jazdy sportowej oraz zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami poruszania się po trasach, zachowaniem bezpieczeństwa w górach, przygotowaniem sprzętu i "osłuchanie" z fachowym słownictwem narciarskim.
Absolwenci kursu mogą być wykorzystani jako demonstratorzy podczas lekcji w-f i zimowisk prowadzonych przez nauczycieli w-f.
Uzyskany stopień ma być zachętą dla młodzieży do dalszego podnoszenia kwalifikacji narciarskich i popularyzacji tego sportu.

Kryterium kwalifikacyjne

  1. Do kursu przystępują osoby, które w roku odbywania tego szkolenia, kończą od 12 do 15 lat.
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub oświadczenie o zdolności do uprawiania narciarstwa podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych).
  3. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie.

Kurs

Prawo organizowania i prowadzenia zajęć:
Organizacja szkolenia Licencjonowane Szkoły Narciarskie (licencja SITN-PZN A+B),
Prowadzenia zajęć: IW oraz INSTRUKTORZY PZN z ważnymi uprawnieniami.

Program kursu

PRAKTYKA
Najmniej 5 dni szkolenia po 5 godzin lekcyjnych dziennie (w tym slalom gigant)
- nauczanie i doskonalenie techniki jazdy, jazda terenowa,
- nauczanie pługu, łuków płużnych oraz śmigu i skrętu równoległego,
- trening slalomu giganta (GS).
SLALOM GIGANT
Długość trasy mierzona czasem przejazdu "ustalającego czas" - nie krótsza niż 25 sek. Wyliczanie punktów według zasad ogólnych.
Ocena z GS jest wliczana do egzaminu końcowego.
TEORIA: 3,5 godziny.
- zarys historii i organizacja narciarstwa w Polsce,
- elementy Programu Nauczania SITN PZN,
- bezpieczeństwo w górach (zabezpieczenie miejsca wypadku, wzywanie pomocy),
- elementarne zasady kodeksu narciarskiego (Dekalog FIS),
- sprzęt narciarski i zasady jego przygotowania (smarowanie, regulacja wiązań) - pokaz,
- informacja o konkurencjach alpejskich (na podstawie NRS).
 

Czas trwania:

Najkrócej 6 dni na śniegu (w tym 1 dzień egzamin z jazdy technicznej.

Uprawnienia

Brak uprawnień szkoleniowych.
Stopień Demonstratora Szkolnego PZN pozwala na przystąpienie do części I - technicznej kursu na stopień Pomocnika Instruktora PZN bez zaliczania kursu kwalifikacyjnego, natomiast po zaliczeniu Zawodów Regionalnych na min. 6 pkt.
Prawo startu w Zawodach Regionalnych , w Mistrzostwach Polski Demonstratorów Szkolnych PZN.
Otrzymywanie INFORMATORA PRZEDSEZONOWEGO.

Ważność stopnia

Ważność stopnia wygasa po ukończeniu 16 roku życia (rocznikowo). Stopień Demonstratora Szkolnego PZN pozwala na przystąpienie do kursu Pomocnika Instruktora PZN (po osiągnięciu odpowiedniego wieku) bez zaliczania kursu kwalifikacyjnego. Demonstratorom wystarcza wynik w GS w Zawodach Regionalnych odpowiadający 6 pkt. , osiągnięty jednak nie później niż w sezonie następującym po dacie wygaśnięcia stopnia (ukończony 16 rok życia). W kolejnych sezonach były demonstrator, jeśli nie ukończy kursu kwalifikacyjnego, będzie traktowany zgodnie z kryterium kwalifikacyjnym do stopnia Pomocnika Instruktora PZN (uzyskanie 8 pkt podczas Zawodów Regionalnych). Wynik osiągnięty w zawodach regionalnych jest ważny dwa lata.
 

Egzamin

Egzamin odbywa się w ostatnim dniu kursu.
Egzamin przeprowadza IW Kierownik Wyszkolenia Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej.
TEORIA:
5 pytań z przerobionego materiału (egzamin ustny, pisemny lub test).
Ocena od 1 - 10 pkt.
PRAKTYKA
Slalom gigant - do karty egzaminacyjnej wstawić wyliczone punkty.
Jazda techniczna:

  1. Skręt równoległy NW.
  2. Śmig.
  3. Skręt równoległy długi lub jazda terenowa.

Ocena za każdą ewolucję od 1 - 10 pkt
 

Weryfikacja uprawnień

Nie podlega weryfikacji uprawnień.