PRAWDOPODOBNIE NAJBARDZIEJ SPORTOWE MIEJSCE W JELENIEJ GÓRZE

PRAWDOPODOBNIE NAJBARDZIEJ SPORTOWE MIEJSCE W JELENIEJ GÓRZE

Kurs Kwalifikacyjny SITN

Kurs Kwalifikacyjny SITN


Szkoła Narciarska SUPERNARTY.pl posiada licencję A+B Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, która uprawnia do organizacji kursów kadrowych na stopnie Demonstratora Szkolnego PZN oraz Pomocnika Instruktora PZN.

TERMIN 1 - termin w przygotowaniu
TERMIN 2 - termin w przygotowaniu


Kurs Kwalifikcyjny- informacje za www.sitn.pl

DEFINICJA

Kwalifikant, to osoba, która ukończyła kurs formujący (kwalifikacyjny) przed przystąpieniem do właściwego szkolenia na stopnie instruktorskie.
 

Zadania kursu

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na kurs Pomocnika Instruktora , INSTRUKTORA SITN oraz zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi wiadomościami niezbędnymi każdemu narciarzowi.
 

Kryterium kwalifikacyjne

  1. Ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się kurs.
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub oświadczenie o zdolności do uprawiania narciarstwa (podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) dla osób niepełnoletnich.
  3. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie dla osób niepełnoletnich.

Kurs

Prawo organizowania i prowadzenia zajęć:
Organizacja szkolenia: Licencjonowane Szkoły Narciarskie (licencja SITN-PZN A+B).
Prowadzenie zajęć IW oraz Instruktorzy PZN z ważnymi uprawnieniami PZN.

Program kursu

PRAKTYKA
5 dni szkolenia po 5 godzin lekcyjnych lekcyjnych dziennie:
- nauczanie i doskonalenie techniki jazdy, w tym jazda terenowa,
- trening slalomu giganta (GS).

TEORIA: 5 godzin.

- zarys historii i organizacja narciarstwa w Polsce i na świecie,
- elementy Programu Nauczania SITN PZN,
- organizacja pomocy w wypadkach narciarskich, elementarne zasady kodeksu narciarskiego (Dekalog FIS),
- sprzęt narciarski i zasady jego przygotowania (smarowanie, regulacja wiązań) - pokaz,
- informacja o konkurencjach alpejskich (na podstawie NRS).

SLALOM GIGANT

Długość trasy mierzona czasem przejazdu "ustalającego czas" - nie krótsza niż 25 sek. Wyliczanie punktów według zasad ogólnych. Ocena z GS jest wymagana do zaliczenia kursu. Minimum określone w karcie egzaminacyjnej.

Czas trwania kursu

6 dni na śniegu (w tym 1 dzień egzamin z jazdy technicznej).

Uprawnienia

Brak uprawnień szkoleniowych.
Niższe wymagania punktowe na Zawodach Regionalnych warunkujących wstęp na kurs pomocnika instruktora PZN (omówione w kryterium kwalifikacyjnym na kurs pomocnika instruktora).

Okres ważność przeszkolenia

Ważność przeszkolenia wygasa z końcem sezonu, w którym minęły 2 lata od daty egzaminu na kursie kwalifikacyjnym.

Egzamin

Egzamin odbywa się w ostatnim dniu kursu. Egzamin przeprowadza Kierownik Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej.
TEORIA
10 pytań z przerobionego materiału (egzamin ustny, pisemny lub test).
Ocena za teorię od 1-10pkt.
PRAKTYKA
Slalom gigant - do karty egzaminacyjnej wstawić wyliczone punkty.
Jazda Techniczna

  1. Skręt równoległy NW.
  2. Śmig.
  3. Skręt równoległy długi lub jazda terenowa.

Ocena za każdą ewolucję od 1-10pkt.

Odnowienie ważności przeszkolenia

Po dwóch latach powtórny egzamin na dowolnym kursie kwalifikacyjnym bez konieczności udziału w kursie.
Osoba odtwarzająca przeszkolenie musi być wpisana na kartę egzaminacyjną kursu, podczas którego przeprowadzony jest egzamin.