PRAWDOPODOBNIE NAJBARDZIEJ SPORTOWE MIEJSCE W JELENIEJ GÓRZE

PRAWDOPODOBNIE NAJBARDZIEJ SPORTOWE MIEJSCE W JELENIEJ GÓRZE

Kurs Pomocnika Instruktora PZN

Kurs Pomocnika Instruktora PZN


Szkoła Narciarska SUPERNARTY.pl posiada licencję A+B Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, która uprawnia do organizacji kursów kadrowych na stopnie Demonstratora Szkolnego PZN oraz Pomocnika Instruktora PZN.

TERMIN PI-1 - termin w przygotowaniu
TERMIN PI-2 - termin w przygotowaniu


Pomocnik Instruktora PZN - informacje za www.sitn.pl

Pomocnik Instruktora PZN jest etapem w uzyskiwaniu pełnych uprawnień instruktorskich.

Rozpoczęcie kształcenia na tym poziomie wymaga zaliczenia na odpowiednim poziomie testu sprawnościowego - slalomu giganta (podczas Zawodów Regionalnych). Osoby, które zaliczyły poziom wstępny mają obowiązek zaliczyć Zawody Regionalne na co najmniej 6 pkt. w skali 10-punktowej. Osoby rozpoczynające naukę na poziomie "1" bez wcześniejszego zaliczenia egzaminów na poziomie wstępnym, muszą zdobyć na Zawodach Regionalnych co najmniej 8 pkt. Należy mieć ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się I część kursu na stopień Pomocnika Instruktora PZN i 17 w przypadku II części kursu.

Warunki otrzymania stopnia (i legitymacji)

  1. Odbycie kursu według podanego poniżej programu.
  2. Zdanie wewnętrznych egzaminów z wyszczególnionych przedmiotów.
  3. Zdanie Egzaminu Regionalnego (ER) w określonym czasie od ukończenia kursu (ważność przeszkolenia wygasa z końcem sezonu, w którym minęły 2 lata od daty egzaminu po II części kursu pomocnika).
    Niespełnienie tego warunku wymaga powtórzenia obu części kursu.

Stopień Pomocnika Instruktora PZN może otrzymać instruktor rekreacji ruchowej (IRR) ze specjalizacją narciarstwo zjazdowe po zdaniu Egzaminu Regionalnego (ER).

Warunek: IRR tylko z legitymacją wydana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Akademie Wychowania Fizycznego.

Przypominamy:

Instruktor rekreacji ruchowej - stopień państwowy do czasu funkcjonowania tego stopnia wg "Ustawy o sporcie" z 2010 roku czyli do 2011.<

Instruktorów sportu - stopień państwowy funkcjonujący do 2012 - do momentu deregulacji zawodu instruktora.

Uprawnienia Pomocnika Instruktora po otrzymaniu legitymacji

Pomocnik Instruktora posiada samodzielne uprawnienia szkoleniowe w Licencjonowanych Szkołach Narciarskich po uzyskaniu pełnoletniości.

Posiada prawo udziału w Mistrzostwach Polski Instruktorów , w tym udział w reprezentacji szkoły w Mistrzostwach Szkół Narciarskich.

Zaleca się odbycie praktyki w licencjonowanej szkole narciarskiej przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego.

Ważność stopnia

Stopień Pomocnika Instruktora PZN podlega okresowej weryfikacji.

Weryfikacja uprawnień

 

Weryfikacja uprawnień odbywa się na kursie unifikacyjnym w okresach nie dłuższych niż 3 lata.
Pomocnik Instruktora nie poddający się okresowej unifikacji nie traci stopnia, lecz nie ma prawa do szkolenia. Uprawnienia odzyskuje po ukończeniu kursu unifikacyjnego.

Zadania kursu

 

Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy niezbędnej dla przyszłych nauczycieli narciarstwa.

 

Należy wykazać się poprawną techniką jazdy na nartach, opanowaniem podstaw metodyki (praca z grupą) oraz umiejętnością jazdy sportowej.

Kryteria kwalifikacyjne

 

1. Spełnienie jednego z trzech poniższych warunków:
1.1. Ukończony kurs kwalifikacyjny najdalej dwa lata wstecz, potwierdzony wpisem do "Indeksu" oraz wynik w GS w Zawodach Regionalnych odpowiadający minimalnie 6 pkt. Wynik ważny jest dwa lata. Udokumentowaniem wyniku jest wpis do "Indeksu".

 

1.2. Ukończony kurs Demonstratora Szkolnego PZN potwierdzony wpisem do "Indeksu" oraz wynik w GS w Zawodach Regionalnych odpowiadający minimalnie 6 pkt. , osiągnięty jednak nie później niż w sezonie następującym po dacie wygaśnięcia stopnia Demonstratora Szkolnego PZN.

 

1.3. Uzyskanie co najmniej 8 pkt. w Zawodach Regionalnych dla osób bez wcześniejszego przeszkolenia w SITN PZN. Wynik ważny jest dwa lata. Udokumentowaniem wyniku jest wpis do "Indeksu".

2. Ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się I część kursu oraz ukończone 17 lat w roku, w którym odbywa się II część kursu.

3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o możliwości uprawiania narciarstwa (dla osób niepełnoletnich podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych).

 

4. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie dla osób niepełnoletnich.

Kurs

Prawo organizowania i prowadzenia zajęć
Organizacja szkolenia Licencjonowane Szkoły Narciarskie (licencja SITN PZN A+B).
Prowadzenie zajęć: IW z ważnymi uprawnieniami oraz Asystenci.
 

Czas trwania:

Część I - techniczna:

6 dni (5 dni zajęć + 1 dzień egzamin)
 

TEORIA
- analiza techniki - 4 godz.,
- historia narciarstwa w Polsce i na świecie - 2 godz.,
- organizacja narciarstwa (Polska i świat) - 1 godz.,
- zagadnienia bezpieczeństwa w górach - 2 godz.
PRAKTYKA
( 5 dni szkolenia×6 godzin lekcyjnych dziennie)
- doskonalenie techniki jazdy, w tym jazda terenowa,
- doskonalenie pokazu ewolucji.

EGZAMIN WEWNĘTRZNY- z teorii oraz praktyki (1 dzień), egzamin przeprowadza IW - kierownik wyszkolenia LSN. Niezdanie jakiegokolwiek tematu z części technicznej skutkuje powtórzeniem tej części kursu.

Ważność przeszkolenia wynosi 1 rok, tzn. do części II kursu (metodyczno-sportowej) należy przystąpić w roku, w którym ukończyło się część I lub w roku następnym.

Część II - metodyczno-sportowa:

6 dni (5 dni zajęć + 1 dzień egzamin)

TEORIA
- metodyka - 4 godz.,
- Narciarski Regulamin Sportowy(część zjazdowa) - 1 godz.,
- seminarium: sprzęt i ekwipunek - 1 godz.
PRAKTYKA
6 dni (5 dni szkolenia x 6 godzin lekcyjnych dziennie)
- jazda sportowa,
- doskonalenie pokazu ewolucji,
- praca z grupą (instruowanie).

EGZAMIN WEWNĘTRZNY z teorii i praktyki (z instruowania oraz przejazdu slalomu w trakcie trwania kursu) - 1 dzień. Egzamin przeprowadza IW - kierownik wyszkolenia LSN. Niezdanie jakiegokolwiek tematu z części metodyczno-sportowej skutkuje powtórzeniem tej części kursu.

Ważność kursu

 

Ważność przeszkolenia podczas I części kursu (część techniczna) wynosi 1 rok, tzn. do części II (metodyczno-sportowej) należy przystąpić w roku, w którym ukończyło się cześć I lub w roku następnym.

 

Po ukończeniu II części kursu należy przystąpić do Egzaminu Regionalnego , nie później niż do końca sezonu, w którym minęły 2 lata od daty egzaminu po II części kursu pomocnika.

 

Niespełnienie tego warunku skutkuje koniecznością powtórzenia obu części kursu.

 

Łączny czas zaliczania obu części kursu nie może przekroczyć 2 lat.

 

EGZAMIN REGIONALNY (Egzamin końcowy)

 

Egzamin Regionalny (egzamin końcowy) odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia w określonym terminie i miejscu podanym w "Informatorze Przedsezonowym" lub na stronie internetowej Stowarzyszenia. Zgłoszenie na egzamin kieruje się bezpośrednio do organizatora egzaminu.

 

Egzamin składa się z trzech części:

  • jazdy technicznej (3 ewolucje),
  • opis elementu technicznego z poziomu podstawowego, (szczegóły w Regulaminie Egzaminu Regionalnego),
  • slalomu.

 

Wymagane jest zaliczenie wszystkich części.

 

Zasady przeprowadzania egzaminu precyzuje "Regulamin Egzaminu Regionalnego".

 

Zdanie Egzaminu Regionalnego uprawnia do posiadania legitymacji (karty plastikowej ze zdjęciem) oraz odznak Pomocnika Instruktora PZN.